Toronto skyline

Organizing Committee

General chair: Andrew Eckford

Local arrangements: Ashish Khisti

TPC co-chairs: Steve Hranilovic, Patrick Mitran, Xianbin Wang

TPC members:
Fady Alajaji
Jan Bajcsy
Norman Beaulieu
Ian Blake
Steven Blostein
Jun Chen
Julian Cheng
Jean-Yves Chouinard
Timothy Davidson
Sorina Dumitrescu
Ivan Fair
Paul Fortier
Guang Gong
T. Aaron Gulliver
Yindi Jing
Amir K. Khandani
Frank Kschischang
Lutz Lampe
Long Le
Tamas Linder
John Lodge
Sergey Loyka
Yongyi Mao
Amin Mobasher
Sami Muhaidat
Ha Nguyen
Robert Schober
Chintha Tellambura
Sergiy Vorobyov
Mai Vu
Liang-Liang Xie
En-hui Yang
Halim Yanikomeroglu
Shahram Yousefi
F. Richard Yu
Wei Yu
Serdar Yuksel